Algemene voorwaarden - allGo app

Door Keolis Nederland B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 09102634, kantoorhoudend aan de Visbystraat 5, 7418 BE te Deventer.

Wij verzoeken u de ‘Algemene voorwaarden allGo app’ zorgvuldig te lezen. Het gebruik van de allGo applicatie en van de diensten die Keolis via haar mobiele applicatie aanbiedt is uitdrukkelijk op voorwaarde dat u deze voorwaarden voor de dienstverlening aanvaardt. Door gebruik te maken van deze applicatie erkent u uw instemming met deze voorwaarden. Indien u geheel of gedeeltelijk niet akkoord gaat met deze voorwaarden dient u de applicatie niet te gebruiken.
 

1. Eigendom

Het auteursrecht en eigendom van de applicatie, inclusief individuele afbeeldingen, grafisch materiaal, logo’s, tekst en opmaak, evenals de samenstelling van de in de app geplaatste content behoren toe aan Keolis of aan Keolis gelieerde derden. De namen van andere in de app vermelde bedrijven en producten zijn de merken van hun respectievelijke eigenaren. Al de merken, dienstmerken en logo’s in de app, ongeacht of deze eigendom zijn van Keolis of derden, worden hierin aangeduid als de “Merken”. Tenzij uit deze voorwaarden anders blijkt, zal niets dat in de app staat, geïnterpreteerd worden als het verlenen, noch door implicatie of anderszins, van een licentie of recht tot gebruik van content of Merken.

2. Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • allGo app (app): een applicatie voor de smartphone waarmee u een reis kunt plannen, kaartjes kunt kopen en ‘allGo Punten’ kunt sparen;
 • allGo sparen: een onderdeel van de allGo app en het bijbehorende ‘Spitsmijdprogramma’.
 • Met allGo sparen spaart u ‘Punten’ die u kunt inwisselen voor kortingen op – of gratis - producten en activiteiten;
 • allGo Punten (Punten): een beloning voor o.a. het ‘Spitsmijdprogramma’ die u kunt inwisselen voor aantrekkelijke kortingen op – of gratis - producten en activiteiten;
 • Spitsmijdprogramma: een programma waaraan u deel kunt nemen binnen de allGo app en waarmee u ‘allGo Punten’ kunt sparen wanneer u buiten de Spits reist;
 • Spitsmijding: een reis die buiten de ‘Spits’ heeft plaatsgevonden i.p.v. binnen de Spits;
 • Spits: momenten op de dag waarop het bovengemiddeld druk is in het openbaar vervoer, de tijden kunnen wisselen, zie hiervoor de allGo app;
 • Website: www.keolis.nl;
 • Account: persoonlijke omgeving op de allGo app waarbinnen iedere deelnemer het eigen Puntensaldo en de persoonlijke gegevens kan inzien.

3. Algemeen

De allGo app is een applicatie voor de smartphone waarmee u een reis kunt plannen, kaartjes kunt kopen en ‘allGo Punten’ kunt sparen via allGo sparen. Hiermee spaart u Punten die u kunt inwisselen in ruil voor aantrekkelijke kortingen op – of gratis - producten en activiteiten. Bij deelname aan het allGo sparen verklaart u kennis te hebben genomen van deze Algemene voorwaarden en de voorwaarden van de partners van Keolis en gaat u akkoord met de toepassing ervan op de overeenkomst inzake allGo sparen tussen u en Keolis. Keolis raadt u aan om deze Algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen voor u begint met het gebruik van de allGo app. Lees deze voorwaarden geregeld na op de site in verband met eventuele wijzigingen.

Wijzigingen van deze Algemene voorwaarden zullen via de Website of op een andere manier aan u worden bekendgemaakt.

4. Punten sparen

 1. Als lid van allGo sparen spaart u automatisch Punten wanneer u de allGo app op uw smartphone hebt geïnstalleerd, in het bezit bent van een geldig vervoersbewijs en buiten de Spits reist met het openbaar vervoer binnen het vervoersgebied waar het spaarprogramma geldig is. De Punten op uw Account komen alleen aan u persoonlijk toe en kunnen niet worden overgedragen aan derden. 
 2. De door u gespaarde Punten worden vastgesteld op basis van het aantal Spitsmijdingen.
 3. U spaart alleen Punten als u reist met een geldig en actief Account op de allGo app.
 4. Het is mogelijk om extra Punten te sparen bij specifieke acties.
 5. De gevraagde Punten voor de aangeboden kortingen op – of gratis - producten en activiteiten drukken het aantal Punten uit die benodigd zijn voor het verkrijgen van bij allGo - of bij allGo gelieerde - producten of diensten. De Punten drukken geen geldwaarde uit en kunnen als zodanig op geen enkele wijze ingeruild worden tegen contant of giraal geld.

5. Punten inwisselen

 1. Met een allGo Account op de allGo app kunt u vouchers bestellen die u op locatie kunt inwisselen.
 2. De Punten die op uw Account worden gespaard kunnen alleen door u persoonlijk worden ingewisseld.
 3. allGo houdt u via de allGo app op de hoogte van de producten en diensten die te bestellen zijn, hoeveel Punten hiervoor nodig zijn en welke voorwaarden daarbij van toepassing zijn.
 4. Indien voor een bepaald product of een bepaalde dienst niet voldoende Punten zijn, is het niet mogelijk extra punten bij te kopen tenzij vermeld staat dat bijbetalen mogelijk is.
 5. Naast deze Algemene voorwaarden zijn ook de eventuele boekingsvoorwaarden van de betreffende aanbieder van de producten of diensten van toepassing.
 6. Keolis en haar partners behouden zich het recht voor om een transactie te weigeren, bijvoorbeeld in het geval u niet reist volgens de allGo reisregels.
 7. Op het moment dat u bij allGo (direct of indirect) een boeking en/of reservering maakt voor reizen en/of uitstapjes, is uw reservering en/of bestelling bindend. Dit betekent dat als uw boeking en/of reservering door allGo of door één van de partners gehonoreerd wordt, u de verschuldigde Punten - inclusief eventuele kosten van de reis of het uitstapje - vanaf dat moment aan allGo of respectievelijk de partner verschuldigd bent.
 8. Bij annulering van een reservering of bestelling vervallen de Punten en vindt er geen restitutie van Punten plaats.

6. Inschrijving allGo

 1. Iedere natuurlijke persoon kan op de allGo app een Account aanmaken, waarop gespaarde en ingewisselde Punten worden bij- en afgeschreven.

7. allGo Account

 1. Door in te loggen op uw Account kunt u de dienstregeling inzien. Tevens krijgt u een reisadvies en ziet u op welke momenten u buiten de Spits Punten kunt sparen. Met deze Punten spaart u voor aantrekkelijke kortingen op – of gratis - producten en activiteiten. De producten kunt u aanschaffen door de vouchers die u op uw smartphone heeft ontvangen in te wisselen bij de aangesloten partners.
 2. Indien u van mening bent dat het puntenoverzicht onjuistheden bevat, kunt contact opnemen met de Keolis klantenservice via www.keolis.nl.
 3. Punten zijn niet overdraagbaar en worden nooit met terugwerkende kracht toegekend (bijvoorbeeld in geval van beëindiging van het lidmaatschap, vermissing of diefstal van de telefoon en in geval van technische storingen).
 4. Indien er gedurende een onafgebroken periode van 6 maanden geen Punten op uw Account zijn bij- of afgeschreven ontvangt u van allGo een e-mail waarin u daarop geattendeerd wordt. Indien daarna binnen 2 maanden geen allGo Punten meer op uw saldo worden bij- of afgeschreven beëindigt allGo het Account (zie ook 11.2).
 5. Uw allGo Account is gekoppeld aan uw telefoon. Wanneer u wisselt van telefoon dient uw AllGo Account (incl. uw punten en uw vervoersbewijs) door de Keolis klantenservice te worden overgezet naar uw nieuwe telefoon. Neemt u hiervoor contact op met de Keolis klantenservice via 088-0331360.

8. Aansprakelijkheid

 1. Keolis en de deelnemende partners en aanbieders erkennen geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd gebruik van uw allGo Punten-Account en frauduleus inwisselen van Punten.
 2. Indien u vermoedt, dan wel redelijkerwijs hebt kunnen vermoeden, dat er een foutieve bij- of afschrijving van Punten heeft plaatsgevonden, bent u verplicht dit te melden aan de desbetreffende deelnemende partner en/of Keolis.
 3. Keolis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door (gebreken aan) de door haar verstrekte prijzen en/of producten of diensten verkrijgbaar via de allGo app.
 4. Keolis en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele technische storingen aan de website of in de allGo app.

9. Wijzigingen

 1. Keolis behoudt zich het recht voor om bepaalde producten of diensten binnen het spaaraanbod in te trekken of te wijzigen, en producten of diensten toe te voegen.
 2. Keolis behoudt zich het recht voor de waarde van een product of dienst in Punten en/of het bedrag van bijbetaling te wijzigen.

10. Beëindiging deelname

 1. U bent te allen tijde gerechtigd uw deelname aan allGo sparen te beëindigen. Dit kan via de app.
 2. Na beëindiging kunnen er geen Punten meer op uw saldo worden bij- of afgeschreven.
 3. Keolis is gerechtigd uw Account met onmiddellijke ingang op te heffen en de betreffende Punten te laten vervallen indien er sprake is van fraude, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, u in strijd handelt met de toepasselijke voorwaarden, u misbruik maakt van de rechten die u hebt als deelnemer aan allGo Punten en/of wanneer u op enige andere wijze handelt waardoor schade wordt berokkend aan Keolis of de deelnemende (vaste) partners.

11. Beëindiging

 1. allGo sparen loopt vanaf 1 september 2015 tot een nader door Keolis te bepalen moment. Keolis kan het programma op ieder moment eenzijdig beëindigen en zal dit op www.allgobus.nl bekend maken. Dit moment zal minimaal 1 maand van te voren worden aangekondigd.
 2. In geval van beëindiging van allGo sparen vervalt het recht om de op uw Account bijgeschreven Punten/vouchers in te wisselen bij de deelnemende partners.

12. Correspondentie/adreswijziging

 1. Correspondentie met betrekking tot de allGo app zal worden gezonden naar het bij Keolis laatst opgegeven e-mailadres. In geval van een wijziging dient u dit via de app door te geven.

13. Persoonlijke gegeven

 1. Uw persoonlijke gegevens (onder andere NAW-gegevens, telefoonnummer en reisgegevens) en eventueel aan uw Account gekoppelde gegevens, zijn opgenomen in het bestand van Keolis. Deze gegevens zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld worden.
 2. Bovengenoemd bestand is onder meldingsnummer “1422661” aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.
 3. In de app kunt u er voor kiezen om regelmatig interessante aanbiedingen van AllGo te ontvangen. Wanneer u geen gerichte allGo aanbiedingen wilt ontvangen kunt u dit vooraf kenbaar maken of op een later tijdstip via de app doorgeven.
 4. Voor het uitgebreide ´Privacy statement´ verwijzen wij u naar het Privacy statement op www.keolis.nl.Hierin staat omschreven welke persoonlijke gegevens voor de allGo app worden verwerkt, met welke doeleinden en hoe Keolis en de deelnemende partners met uw persoonlijke gegevens omgaan. Tevens kunt u hierin lezen hoe u zich tegen bepaalde verwerkingen kunt verzetten.

14. Klachten

 1. Ondanks alle zorgvuldigheid die Keolis besteedt aan de service kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Uw klacht kunt u kenbaar maken aan onze Klantenservice via www.keolis.nl.
 2. U dient uw klacht zo snel mogelijk aan ons bekend te maken en wel binnen 2 maanden nadat uw klacht is ontstaan. Klachten die na afloop van deze termijn binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen.

15. Slotbepalingen

 1. Het merk AllGo is geregistreerd. Niets uit de inhoud van de allGo app mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Keolis.
 2. Keolis is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen en zal u hiervan op de hoogte brengen. Na wijziging van deze Algemene voorwaarden komen de oude Algemene voorwaarden te vervallen.
 3. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Het Nederlands recht is van toepassing op uw overeenkomst met Keolis en deze voorwaarden.